Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego techwa24.pl

 

WSTĘP

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) TECHWA TOOLS wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, warunki przesyłania informacji handlowej oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 

REGULAMIN

 
1. Sklep techwa24.pl jest prowadzony przez firmę:
 
TECHWA TOOLS Sp. z o.o.
Aleja Jana Pawła II 154, 31-982 Kraków
Adres email: techwa@techwa24.pl
REGON: 387597860
KRS: 0000871278
NIP: 675 173 92 98
ING Bank Śląski: 41 1050 1445 1000 0090 3243 7353
 
dalej nazywaną „Sprzedającym”.

 
2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

 
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 
4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych online lub za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
Dostępne formy płatności i czas realizacji zamówień:
· Płatne online PayU - czas wysyłki jest ustalany indywidualnie dla każdego produktu.
· Płatne przy odbiorze - czas wysyłki jest ustalany indywidualnie dla każdego produktu.
· Towar wysyłamy wyłącznie w dni robocze.
W przypadku wyboru płatności przelewem własnym klient ma 10 dni na dokonanie wpłaty.

 
 5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przewoźnikiem lub transportem własnym na podany przez Klienta w formularzu adres zamówienia. Prawo do rozporządzania towarem jak Właściciel ma Odbiorca od momentu opuszczenie towaru z magazynu Sprzedawcy.

 
6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

 
7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec klientów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.
Klient po wykryciu wady ma prawo:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;
c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
d. żądać usunięcia wady.
 
Sprzedawca (sklep techwa24.pl) odpowie w przeciągu 14 dni.
Klient zobowiązany jest dostarczyć rzecz wadliwą na koszt sprzedawcy na adres: TECHWA TOOLS Spółka z ogranicznoną odpowiedzialnością al.Jana Pawła II 154 31-982 Kraków, a jeżeli dostarczenie rzeczy przez klienta byłoby nadmiernie utrudnione (np. ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania) klient zobowiązany jest udostępnić rzecz w miejscu, w którym się znajduje.
Koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana. Wtedy klient zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy. Klient ma prawo alternatywnie żądać zapłaty od sprzedawcy części kosztów demontażu i ponownego zamontowania do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania klientowi rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana roku od momentu jej wydania. Uprawnienie Klienta jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się przed upływem dwóch lat od momentu wydania klientowi rzeczy. Sprzedawca odpowiada wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
Odpowiedzialność za wady prawne jest taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.

 
8. W okresie 14 dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez osobę kupującą weszła w posiadanie rzeczy.
Aby klient mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować sprzedawcę (techwa24.pl, Al. Jana Pawła II 154, 31-982 Kraków, e-mail:  techwa@techwa24.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
UWAGA!!! Zwrotom tym samym odstąpieniu od umowy zgodnie z ustawą konsumencką nie podlegają produkty z dostępnością określoną jako "Na zamówienie" gdyż są to produkty nie typowe sprowadzane tylko na zamówienie klienta oraz towary używane.

 
9. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca (techwa24.pl) zwraca wszystkie otrzymane płatności w ramach transakcji, poza kosztami dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy. Odesłanie rzeczy będącej przedmiotem odstąpienia od umowy powinno nastąpić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. 
Zwrotowi nie podlega również towar, który zostały przez Sprzedawcę przygotowane na indywidualne zamówienie Klienta oraz używany.

 
10. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 
11. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 
12. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 
13. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://www.techwa24.pl/regulamin-pm-11.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 
14. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu techwa24.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

 
15. Warunki zwrotu VAT dla podróżnych określone są w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
 
16. Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru tegoż zużytego sprzętu  w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt elektryczny i elektroniczny jest zobowiązany do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu  w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu.Dystrybutor jest obowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu,
a w przypadku udostępniania na rynku sprzętu za pomocą środków porozumiewania się na odległość – do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu.
Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: Lamusownia - Zbiorczy Punkt Gromadzenia Odpadów. Nowohucka 1D, 31-580 Kraków.
Przy dostawie sprzętu pod wskazany adres - prosimy o wczesniejsze poinformowanie nas o chęci oddania zuzytego sprzetu.  

 
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu